قناعت

در میان ما یکی از دانشجویان دانشگاه مشهد و اهل خمین بود و در گروه شناسایی فعالیت داشت . یک روز به سید علی حسینی گفت : برادر علی شما که می روید ستاد شلوار هم برای من بیاورید . . شلوارم پاره شده و قابل استفاده نیست .

سید علی خیلی اهل قناعت بود و همیشه سعی می کرد این روحیه را در میان نیروها ترویج کند . رفت و بعد از یک هفته برگشت . همان برادری که شلوارش پاره شده بود آمد جلو و گفت : انشاءالله که با دست پر آمده ای ! بالاخره یک شلوار نو هم نصیب ما شد .

سید علی خنده ای کرد و گفت : بلی ، بهتر از شلوار نو برایت آورده ام !

آن برادر ذوق زده شد و گفت : چی ؟

شهید حسینی گفت : چند دقیقه صبر کن .

بعد رفت و با یک قرقره و نخ و سوزن برگشت و گفت : بیا شلوارت را بدوز !!

مجید مصباح ، همرزم شهید

/ 0 نظر / 18 بازدید