جنگ نرم

 

مقام معظم رهبری ( دامت برکاته ) :

« دشمن در جنگ نرم تلاش دارد با استفاده از ابزارهای فرهنگی و ارتباطی پیشرفته و با شایعه و دروغ پراکنی و استفاده از برخی بهانه ها ، میان آحاد مردم تردید ، بد بینی و اختلاف ایجاد کند . »

 

تعریف جنگ نرم :

تهدیدهای صورت گرفته از سوی جریان باطل بر ضد جریان حق به سه صورت انجام می پذیرد

الف ) جنگ سخت : ابزار این جنگ نیروهای نظامی و مسلح هستند و هدف از این جنگ انهدام تاسیسات حیاتی و اقتصادی یگانها ی مسلح و تهدید تمامیت ارضی طرف مقابل است .

ب ) جنگ نیمه سخت : این نوع جنگ در عرصه داخلی و سازمانها و ستادها ی یک کشور صورت می گیرد .ابزار آن روش های براندازی مثل گسترش دامنه تحریم هاست و هدف آن امنیت اقتصادی است که در یک فرآیند میان مدت صورت می پذیرد .

ج ) جنگ نرم : این نوع جنگ عموما در عرصه های گوناگون فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی شکل می گیرد و ابزار آن مانند ناتوی فرهنگی در غالب ابزارهای دیپلماسی عمومی روانی و رسانه ای است و هدف آن تضعیف ثبات امنیت اجتماعی و فرهنگی بوده و دوره آن بلند مدت است . در این نوع جنگ کشور مهاجم بدون خونریزی و طی فرآیند زمانی آرام و بدون نیاز به نیروهای مسلح و با استفاده از استحاله فرهنگی و فکری یک جامعه ، سلطه همه جانبه خود را بر آن جامعه تحمیل کرده و با روش نرم افزاری حساب شده آنها را مطیع کند . به طور خلاصه جنگ نرم اجرای برنامه ای حساب شده مسالمت آمیز و دراز مدت برای نفوذ در ارکان سیاسی یک نظام و به منظور تغییر سیستم سیاسی یک کشور با ایجاد تغییر و تحول اساسی و اصلی آن »  

 

/ 0 نظر / 17 بازدید